044 50 50 60 WhatsApp

Tarifat e Llogarisë së Pagesave

E VLEFSHME DUKE FILLUAR NGA 28.06.2023

Llogaritë, Pagesat dhe Transfertat

LLOGARITË 
Hapja e një llogariefalas
Mirëmbajtja e llogarisëfalas     
PAGESAT  
Pagesa nga Portofoli Digjital                   
 Paguaj Tani në pikat e partnerëve (1)

falas                              

Pagesa e skeduluar 

Pagesë mujore e këstit së kredisë me IuteCredit (2)

falas
TRANSFERTAT 
Transfertat brënda Shqipërisë (3) 
Transferta drejt llogarisë bankare e kredisë me IuteCredit (4)              falas
për 2 transfertat e para 
Transferta dalëse100 LEK + 1%
Transferta hyrësefalas
Transferta jashtë vendit (5) 
Transferta hyrësefalas          
  

Transferta me Para fizike

TERHEQJA E PARASE NGA LLOGARIA E PAGESES 
  
Tek ATM-të iute2,5%                                   
Tek partnerët iute (Posta, Western Union, EasyPay, RAEA)2,5%
  
RIMBUSHJE E LLOGARISE SE PAGESES 
  
Tek partnerët iute (Posta, Western Union, EasyPay,RAEA)falas                                    

[1] Paguaj Tani në pikat e partnerëve të Iute: Çdo klient mund të paraqitet pranë një Partneri Iute të skanojë një Kod QR pranë këtij Partneri dhe të paguajë falas, pa asnjë kosto shtesë duke përdorur balancën e llogarisë së Pagesës në Myiute. Veprimi është i menjëhershëm dhe reflektohet në mënyrë transparente në Aplikacionin Myiute. Pagesa kalon në status te rezervuar, deri në momentin që kjo pagesë konfirmohet nga Partneri ku ju jeni paraqitur për blerje produkti apo shërbimi. Nëse ju ndryshoni mendje, kjo pagesë e rezervuar mund të anullohet nga Partneri me kërkesën tuaj.

[2] Pagesë mujore e këstit së kredisë me IuteCredit: Ju mund të paguani direkt nga llogaria juaj e pagesës Iute këstin e kredisë që keni me IuteCredit pa asnjë tarifë ose kosto shtesë. Pagesa do tё reflektohet brenda njё dite pune.

[3] Transfertat brënda Shqipërisë: Ju mund të transferoni para nga llogaria e institucioneve të tjera financiare drejt llogarisë së pagesës Iute pa kosto apo tarifa shtesë. Gjithashtu, ju mund të transferoni para nga Llogaria e Pagesës Iute drejt llogarisë tuaj bankare. Në të dyja rastet, transferta merr 1-2 ditë pune për t’u reflektuar.

[4] Transferta drejt llogarisë bankare e kredisë me IuteCredit: Nëse juve ju është aprovuar një kredi me IuteCredit, e cila është disbursuar në Llogarinë e Pagesës Iute, dy transaksionet e para për transferim të vlerës së kredisë nga Llogaria e Pagesës Iute drejt llogarisë tuaj bankare në një prej Bankave të Nivelit të Dytë në Shqipëri, do të jenë falas dhe pa asnjë kosto shtesë.

[5] Transferta jashtë vendit: Ju mund tё kreditoni Llogarinё tuaj tё Pagesёs duke transferuar para nga llogaria juaj bankare jashtё vendit drejt Llogarisё tё Pagesёs Iute. Monedha mbёrritёse e parasё nё Llogarinё e Pagesёs ёshtё LEK. Tarifa shtesё mund tё aplikohen nё momentin e pёrfshirjes sё njё procesi konvertimi nga njё monedhё tjetёr nё LEK.