044 50 50 60 WhatsApp

TERMAT DHE KUSHTET PËR

LLOGARINË E PAGESËS ELEKTRONIKE TË PARAVE

OFRUAR NGA IUTEPAY SH.P.K.

(në vijim “Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë”)

 

1.       PËRKUFIZIMET

Termat e mëposhtëm kur përdoren në këto Kushte të Përgjithshme të Llogarisë ose në ndonjë dokument të përmendur këtu do të kenë kuptimin e mëposhtëm:

 

“Llogaria” do të thotë llogaria(të) e pagesës së parave elektronike pa interes të klientit të hapura me IutePay për ekzekutimin e Shërbimeve IutePay.

“Marrëveshja e Llogarisë” nënkupton Marrëveshjen e Llogarisë e cila nënshkruhet veçmas ndërmjet IutePay dhe Klientit dhe që përshkruan kushtet specifike për ofrimin e Shërbimeve. Marrëveshja e Llogarisë, si dhe të gjitha dokumentet dhe kushtet e ofrimit të Shërbimeve IutePay (shtojcat, rregulloret, deklaratat, tarifat, deklaratën e privatësisë, kushtet e përgjithshme të shërbimeve të pagesës etj.) duke përfshirë informacionin e publikuar në Platformën Iute, përbëjnë një pjesë integrale të të gjithë marrëveshje ndërmjet IutePay dhe Klientit.

“Limiti i Llogarisë” shuma totale maksimale deri në të cilën Klienti mund të kryejë pagesa dalëse nga Llogaria gjatë një periudhe të caktuar. Limitet e Llogarisë së aplikueshme publikohen në Platformën Iute nën dokumentin e quajtur “Limitet e Llogarisë”.

“Pasqyra e Llogarisë” është një përmbledhje periodike e transaksioneve të kryera në llogarinë e Klientit.

“Agjent” është një person tregtar ose fizik që vepron në emër dhe për llogari të IutePay për ofrimin e Shërbimeve IutePay. Lista e plotë e agjentëve të IutePay dhe adresat e tyre mund të gjenden në çdo kohë në Platformën Iute.

“ATM” është një makinë parash ose makineri e kompjuterizuar e operuar nga IutePay, që i siguron klientit akses në fondet e tyre.

“Autentifikimi” kryerja e operacioneve, e cila i mundëson IutePay të verifikojë identitetin e klientit.

“Instrumenti i Autentifikimit” një artikull, veçori, informacion ose instrument tjetër, i cili i mundëson Klientit të vërtetojë veten, të autorizojë disa operacione për IutePay, për shembull: një fjalëkalim, një kod vërtetimi, një kod PIN, një pajisje celulare, një numër telefoni celular, ose një gjurmë gishti.

“Autorizimi” kryerja e operacioneve, me anë të të cilave Klienti i jep IutePay konfirmimin e qëllimit të tij ose të saj për të kryer disa operacione të tilla si kryerja e një pagese.

“Marrëveshja e Kredisë” një marrëveshje ndërmjet Klientit dhe Kredidhënësit e zbatueshme për shërbimet që i ofrohen Klientit nga Kredidhënësi.

“Mbështetja e Klientit” është një ekip njerëzish për të ndihmuar Klientin në gjuhën shqipe me Shërbimet e ofruara nga IutePay, të cilët mund të kontaktohen me telefon ose e-mail.

“Para Elektronike “ është vlera monetare e regjistruar në mënyrë elektronike, e cila do të lëshohet nga IutePay në Llogarinë e Klientit pas marrjes së Fondeve nga ose për Klientin dhe që përfaqëson një detyrim të IutePay ndaj Klientit. Paraja Elektronike nuk konsiderohet depozitë, IutePay nuk paguan interes për të apo ndonjë përfitim tjetër për Klientin për periudhën gjatë së cilës ky i fundit mban Para Elektronike në Llogari.

“Tarifa” do të thotë çdo tarifë e pagueshme nga Klienti për IutePay, duke përfshirë pa kufizim tarifën e transaksionit.

“Forca Madhore” do të nënkuptojë çdo veprim ose ngjarje përtej kontrollit të arsyeshëm të IutePay, duke përfshirë pa kufizim mosdorëzimin ose ofrimin me defekt të shërbimeve të palëve të treta të nevojshme për ofrimin e Shërbimeve (përfshirë por pa u kufizuar në ato të partnerëve, shitësve dhe furnitorëve tanë), grevë, bllokim ose veprime të tjera industriale nga palët e treta, trazira civile, trazira, pushtim, veprimtari terroriste ose kërcënimi i tyre, luftë (qoftë e shpallur apo jo) ose kërcënim ose përgatitje për luftë, zjarr, shpërthim, stuhi rrufeje, përmbytje, tërmet, rrëshqitje, epidemi ose fatkeqësi të tjera natyrore, dështim të rrjeteve të telekomunikacionit publik ose privat, ndërprerje të energjisë elektrike dhe akte të qeverisë ose autoriteteve të tjera kompetente.

“Fonde” janë kartëmonedha dhe monedha fizike në monedhën shqiptare LEK të mbajtura për Klientin në një llogari bankare të veçuar të IutePay të cilat konvertohen në para elektronike dhe transferohen në llogarinë e klientit. Prandaj, ai përfaqëson vlerën monetare në Llogari që ruhet në mënyrë elektronike si Para Elektronike për kryerjen e pagesave. Këto fonde nuk konsiderohen të jenë depozita sipas skemës së garancisë së depozitave ose me mjete të tjera të ngjashme për sigurimin e depozitave.

“Platforma Iute” do të thotë faqja e internetit www.iute.al dhe/ose aplikacioni celular MyIute, duke përfshirë të dhënat dhe përmbajtjen e tyre, në pronësi dhe menaxhim të Iute Group AS.

“Kredidhënësi” IuteCredit Albania S.h.a., një shoqëri aksionare, e regjistruar në regjistrin tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit me numër unik identifikimi NUIS L42011023U, me seli në rrugën “Andon Zako Cajupi”, Pallati nr.3, Banesa 2, kati 3, Tiranë, Shqipëri, që mund të ofrojë shërbime financiare për Klientin sipas Marrëveshjes së Kredisë nëpërmjet Platformës Iute.

“Palët” do të thotë IutePay dhe Klienti që kanë nënshkruar Marrëveshjen e Llogarisë.

“Para-Autorizimi” nënkupton konfirmimin e dhënë paraprakisht të Klientit për IutePay për të ekzekutuar disa operacione të tilla si kryerja e një pagese (Urdhër(et) e transaksionit) automatikisht siç përcaktohet në Marrëveshjen e Llogarisë dhe Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë (p.sh. pagesat e duhura ndaj Kredidhënësit).

“Deklarata e Privatësisë” një dokument i disponueshëm në Platformën Iute, i cili përcakton termat dhe kushtet sipas të cilave IutePay përpunon të dhënat personale të Klientit.

“Shërbimet” do të ketë kuptimin e dhënë në pikën 7 të këtyre Kushteve të Përgjithshme të Llogarisë dhe dokumentit të emërtuar “Lista e Shërbimeve” në Platformën Iute.

“Tarifa e Llogarisë” një dokument i disponueshëm në Platformën Iute, i cili përcakton tarifat e pagueshme për Shërbimet që i ofrohen Klientit nga IutePay.

“Transaksioni” nënkupton çdo operacion financiar që rezulton në një lëvizje të fondeve të klientit drejt dhe nga llogaria.

“Tarifa e Transaksionit” do të thotë shuma totale në lekë e paguar nga Klienti për çdo transaksion të kryer.

“Urdhri i Transaksionit” ose “Urdhri” nënkupton udhëzimin e klientit të dorëzuar në IutePay nëpërmjet Platformës Iute për të marrë Shërbime (p.sh. ekzekutimi i një pagese).

Debiti Direkt” është një Urdhër Transaksioni i Para-autorizuar i dhënë nga Klienti për të ekzekutuar pagesat me kërkesë të IuteCredit ose ndonjë pale tjetër të tretë.

 

2.       DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

2.1. Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e Palëve në lidhje me Shërbimet që IutePay ofron për Klientin.

2.2. Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë mbulojnë klauzolat e përgjithshme të marrëdhënies midis Klientit dhe IutePay, dhe janë pjesë përbërëse e Marrëveshjes së Llogarisë siç është nënshkruar nga Palët.

2.3. IutePay ofron Shërbime përmes Platformës Iute. IutePay është përgjegjës vetëm për ofrimin e Shërbimeve të mbuluara nga Marrëveshja e Llogarisë dhe Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë dhe çështjet që lidhen drejtpërdrejt me Shërbimet. IutePay nuk ofron shërbime kredie dhe nuk do të jetë përgjegjës për shërbimet e kredisë ose ndonjë shërbim tjetër të ofruar nga palët e treta (përfshirë Agjentët) nëpërmjet Platformës Iute. Cilësia dhe disponueshmëria e këtyre shërbimeve janë subjekt i marrëveshjeve të veçanta ndërmjet Klientit dhe Huadhënësit ose ndonjë pale tjetër të tretë përkatëse. IutePay nuk është një agjent i Huadhënësit ose i ndonjë pale të tretë që ofron shërbime nëpërmjet Platformës Iute.

2.4. IutePay është një ofrues i licencuar i shërbimeve të parasë elektronike, i licencuar nga Banka e Shqipërisë.

2.5. Shërbimet e kredisë që janë të disponueshme nëpërmjet Platformës Iute ofrohen nga Kredidhënësi. Kredidhënësi nuk është një ofrues i shërbimit të parave elektronike dhe as një ofrues i shërbimit të pagesave. Kredidhënësi megjithatë mund të veprojë si agjent i IutePay për qëllime të verifikimit të identitetit të Klientit dhe mbështetjes së Klientit, por në asnjë rast Kredidhënësi nuk vepron si agjent për shërbimet e pagesave të mbuluara nga Marrëveshja e Llogarisë dhe Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë.

2.6. IutePay dhe Kredidhënësi janë subjekte të pavarura që ofrojnë shërbimet e tyre përkatëse përmes Platformës Iute e cila është në pronësi dhe menaxhuar nga Iute Group AS. Është e rëndësishme të kuptohet që Klienti ka, nëse është e përshtatshme, marrëveshje të veçanta direkte, përkatësisht me IutePay dhe Kredidhënësin, që mbulojnë shërbimet specifike të ofruara nga subjekti përkatës. IutePay nuk mban përgjegjësi për shërbimet e ofruara nga subjektet e tjera dhe as për detyrimet që subjektet e tjera mund të kenë sipas marrëveshjeve përkatëse me Klientin.

2.7. Pas ofrimit të shërbimeve nëpërmjet Platformës Iute, disa kompetenca të tilla si Mbështetja e Klientit mund të ndahen midis IutePay dhe Kredidhënësit.

 

3.      EKZEKUTIMI DHE HYRJA NE FUQI

3.1.             Detyrimet parakontraktore të Klientit të mbuluara në Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë do të jenë të detyrueshme që nga momenti i pranimit të kushteve të Marrëveshjes së Llogarisë.

3.2.             Marrëveshja e Llogarisë konsiderohet se është ekzekutuar dhe ka hyrë në fuqi plotësisht në momentin kur plotësohen të gjitha kushtet e mëposhtme:

3.2.1. Nëse Klienti është person fizik, është të paktën 18 vjeç dhe ka zotësinë juridike për të lidhur një marrëveshje

3.2.2. Klienti ka nënshkruar Marrëveshjen e Llogarisë

3.2.3. identiteti i klientit ose i pronarit përfundimtar përfitues është identifikuar dhe verifikuar dhe janë zbatuar masa të tjera të kujdesit të duhur

3.2.4. Klienti ka paraqitur të gjithë informacionin përkatës siç kërkohet nga IutePay (përfshirë informacionin në lidhje me rezidencën e tij tatimore).

 

4.       PARAQITJA E APLIKIMIT PËR HAPJE LLOGARIE

4.1.             Klienti aplikon për një hapje llogarie personalisht, duke paraqitur aplikimin përkatës te IutePay ose agjenti i tij. Dorëzimi i aplikimit mund të bëhet përmes Platformës Iute, në ambientet e biznesit të Agjentit ose çdo kanal tjetër të vënë në dispozicion nga IutePay.

4.2.             Për paraqitjen e një aplikimi për hapjen e llogarisë nëpërmjet Platformës Iute, Klientit do t’i kërkohet t’i japë IutePay qasjen në kamerën dhe mikrofonin e telefonit të tij/saj. Klienti duhet ta ketë telefonin të lidhur me internetin dhe të ketë hard-in dhe softuerin e duhur në të dhe telefoni i klientit mund të ketë nevojë të ketë një lexues të gjurmëve të gishtërinjve dhe/ose aftësi për njohjen e fytyrës.  

4.3.             Në aplikim, Klienti deklaron të dhënat e tij personale, emailin, telefonin e kontaktit, vendbanimin tatimor etj.

4.4.             IutePay nuk do të jetë përgjegjës për asnjë gabim në të dhënat e paraqitura nga Klienti dhe çdo pasojë nga këto gabime do të përballohet nga Klienti.

 

5.       IDENTIFIKIMI I KLIENTIT DHE NJIHNI PARIMET E KLIENTIT TUAJ (KYC)

5.1.             Klienti, ose përfaqësuesi i tij, do të dorëzojë të dhënat dhe dokumentet e kërkuara nga IutePay ose agjenti i tij për identifikimin e Klientit.

5.2.             Klienti do të identifikohet në bazë të dokumenteve personale të identifikimit që janë në përputhje me legjislacionin dhe të pranuara nga IutePay (p.sh., një pasaportë, një kartë identiteti).

5.3.             Klienti ose përfaqësuesi i tij mund të identifikohet nëpërmjet një mjeti komunikimi të pranuar nga IutePay ose nëpërmjet mjeteve të identifikimit dixhital.

5.4.             IutePay do të supozojë se dokumentet e paraqitura nga Klienti janë autentike, të vlefshme dhe të sakta.

5.5.             IutePay ose agjenti i tij do të bëjë një kopje të dokumenteve të paraqitura nga Klienti dhe do ta ruajë atë, fizikisht dhe/ose elektronikisht, sipas Deklaratës së Privatësisë.

5.5.1.        IutePay do të zbatojë masat e vendosura në nivel lokal dhe ndërkombëtar për parandalimin e pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe evazionit fiskal, si dhe masat e zbatimit të sanksioneve. Prandaj, IutePay duhet të ketë një pasqyrë të klientëve të saj dhe gjithashtu aktiviteteve (p.sh. aktivitetet ekonomike) dhe origjinën e aseteve të klientëve (duke zbatuar parimin Njih klientin tënd). Bazuar në konsideratat e përmendura, IutePay do të ketë të drejtën dhe detyrimin: të kontrollojë rregullisht informacionin e identifikimit të Klientit ose përfaqësuesit të Klientit dhe të marrë dokumente dhe të dhëna shtesë (përfshi shtetësinë, vendbanimin tatimor, vendbanimin) nga Klienti gjatë gjithë vlefshmërisë së marrëdhënies kontraktuale me Klientin.

5.5.2.        rregullisht dhe/ose sipas gjykimit të tij të kërkojë dokumente dhe të dhëna në lidhje me aktivitetet e Klientit, përfshirë të dhëna në lidhje me qëllimin dhe thelbin e Transaksioneve dhe origjinën ligjore të aktiveve të Klientit të përdorura në Transaksione.

5.5.3.        monitorojë se si Klienti i përdor Shërbimet dhe ruan të drejtën të refuzojë të ekzekutojë ndonjë Urdhër Transaksioni dhe të ofrojë ndonjë Shërbim në rast se zbulohet ndonjë informacion negativ.

5.6               Gjatë zbatimit të masave për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit dhe masat sanksionuese, IutePay do të përdorë metoda të bazuara në rrezik dhe do të zgjedhë masën e përshtatshme dhe të përshtatshme të masave, nisur nga natyra e Transaksioneve, si dhe nga vlerësimi në lidhje me shumën e rrezikut që Klienti, ose çdo person tjetër i lidhur me Transaksionin, mund të angazhohet ose mund të fillojë pastrim parash, financim terrorizmi ose të shkelë sanksionin e vendosur.

6.       LIDHJA E MARRËVESHJES

6.1.             Marrëveshja e Llogarisë konsiderohet e lidhur dhe hyn në fuqi nga momenti kur Klienti nënshkruan Marrëveshjen e Llogarisë qoftë fizikisht ose elektronikisht.

6.2.             Marrëveshja e Llogarisë mund të nënshkruhet fizikisht në ambientet e biznesit të Agjentit. Nënshkrimi elektronik mund të kryhet në platformën Iute. Palët bien dakord dhe pranojnë se të gjitha deklaratat në lidhje me aplikimin për hapjen e llogarisë, lidhjen, performancën dhe përfundimin e Marrëveshjes së Llogarisë, të nënshkruara me një nënshkrim elektronik të thjeshtë ose të avancuar do të jenë të barasvlershme me një nënshkrim të nënshkruar me dorë.

6.3.             Për nënshkrimin elektronik në Platformën Iute, do të përdoret certifikata elektronike e Klientit e ruajtur në pajisjen (telefonin) e Klientit. Duke shtypur butonin “Nënshkruaj”, një aplikacion do të kërkojë biometrike (gjurmë gishtash ose ID të fytyrës) ose nëse kjo është e aktivizuar, atëherë në rastin e një iPhone do të kërkojë PIN-in e telefonit të klientit. Informacioni biometrik do të përdoret për të marrë një rezultat verifikimi nga ruajtja e sigurt e telefonit (d.m.th., Secure Enclave për iPhone) dhe duke përdorur certifikatën e platformës Iute (MyIute) të ruajtur atje, nënshkrimi për dokumentin PDF do të krijohet dhe do të dërgohet në serverët e IutePay, ku do të shtohet në skedarin PDF. Asnjë informacion biometrik nuk do të dërgohet në serverët e IutePay. Për më tepër, nuk është e mundur të ndryshohet inxhinieri i informacionit biometrik nga ai nënshkrim. Nëse biometria nuk është konfiguruar dhe në rastin e një iPhone nuk është konfiguruar as PIN-i i telefonit, atëherë Marrëveshja e Llogarisë do të nënshkruhet në mënyrë elektronike, duke përdorur numrin e telefonit të deklaruar të Klientit, ku IutePay do të dërgojë një fjalëkalim unik një herë kodin (OTP), të cilin Klienti duhet ta fusë brenda 3 minutash në nënfaqen që i shfaqet. Nëse kodi OTP i futur përputhet me atë të dërguar nga IutePay, Marrëveshja e Llogarisë konsiderohet e nënshkruar.

7.       SHËRBIMET

7.1.             Me nënshkrimin e Marrëveshjes së Llogarisë, IutePay merr përsipër të hapë për Klientin Llogarinë.

7.2.             Nëse nuk kufizohet për një arsye legjitime nga IutePay, Llogaria mund të përdoret, por pa u kufizuar në:

7.2.1.        Marrja dhe transferimi i fondeve nga dhe drejt llogarive të hapura me IutePay. Klienti pranon se IutePay e konsideron, numrin e telefonit të deklaruar dhe të konfirmuar të klientit, si të lidhur ngushtë me identitetin e klientit. Numri i telefonit, i deklaruar dhe i konfirmuar i klientit, kërkohet për aksesin në shërbimet, komunikimin dhe përdorimin e shërbimeve të ofruara nga IutePay. Për rrjedhojë, klienti pranon dhe bie dakord në mënyrë eksplicite që gjatë gjithë vlefshmërisë së Marrëveshjes së Llogarisë së Pagesës, numri i tyre i telefonit, i deklaruar dhe i konfirmuar së bashku me emrin dhe mbiemrin e klientit ,do të jenë të dukshëm për klientët e tjerë të IutePay, për qëllime të mundësimit të transaksioneve ndërmjet pagesave të ndryshme të mbajtësit të llogarisë. 

7.2.2.        transferimi i fondeve në një llogari bankare të hapur në një institucion financiar

7.2.3.        marrja e fondeve nga një llogari bankare e hapur në një institucion financiar

7.2.4.        tërheqja e fondeve në para, nëpërmjet ATM dhe/ose agjentëve

7.2.5.        duke i dhënë urdhra transaksioni IutePay për pagesën e produkteve dhe shërbimeve me agjentin/partnerin e IutePay

7.2.6.        nëse Klienti ka një Marrëveshje Kredie të vlefshme me Kredidhënësin, për marrjen e Fondeve nga Marrëveshja e Kredisë në Llogari; dhe

7.2.7.        nëse Klienti ka një marrëveshje kredie të vlefshme me Kredidhënësin dhe Klienti ka detyrime monetare për shkak të Kredidhënësit, duke bërë pagesa ndaj Kredidhënësit.

7.3.             IutePay mund t’i ofrojë Klientit shërbime të tjera që mund të ofrohen nga institucionet e parasë elektronike në përputhje me legjislacionin në fuqi.

8.                  LLOGARIA E SHËRBIMIT TË KREDISË

8.1.             Platforma Iute gjithashtu i mundëson Klientit të aplikojë për një kredi nga Kredidhënësi. Prandaj, IutePay nuk merr asnjë vendim në lidhje me shërbimet e kredisë të ofruara nga Kredidhënësi.

8.2.             Kredidhënësi dhe Klienti kanë rënë dakord dhe IutePay pranon se Llogaria vepron si një llogari për shërbimin e kredisë për Marrëveshjen(at) e kredisë të lidhura ndërmjet Klientit dhe Kredidhënësit në momentin e lidhjes së Marrëveshjes së Llogarisë, sipas së cilës:

8.2.1.       Nëse një Marrëveshje Kredie është nënshkruar ndërmjet Klientit dhe Kredidhënësit, atëherë disbursimi i kredisë sipas kësaj marrëveshjeje do të bëhet ekskluzivisht në llogarinë e klientit në IutePay. Nëse Klienti ka më shumë se një Llogari me IutePay, Klienti do të përcaktojë se cila Llogari do të konsiderohet si llogari e shërbimit të kredise.

8.2.2.       Nëse Klienti dhe Kredidhënësi kanë lidhur një Marrëveshje Kredie sipas së cilës Klienti mund ta përdorë kredinë duke filluar një tërheqje të kredisë në llogari për të paguar për produktet ose shërbimet siç ofrohen nga agjentët e IutePay, atëherë fondet përkatëse fillimisht transferohen nga Kredidhënësi në Llogarinë e Klientit dhe më pas te marrësi i pagesës. IutePay po përpunon pagesat ndërmjet Klientit dhe Kredidhënësit sipas autorizimeve nga Klienti ose Kredidhënësi.  

8.2.2.1.  Në masën në të cilën ajo përfshin një tërheqje nga Marrëveshja e Kredisë në Llogari për kryerjen e një pagese duke përdorur fondet e marra si kredi, ajo konsiderohet si një kërkesë tërheqjeje e lëshuar nga Klienti për Kredidhënësin sipas Marrëveshjes së Kredisë.

8.2.2.2.  Pas kryerjes së një pagese duke përdorur fondet e marra sipas Marrëveshjes së Kredisë, IutePay është përgjegjës vetëm për ekzekutimin e urdhërpagesës për transferimin e fondeve përkatëse nga llogaria te marrësi i pagesës.

8.2.3.       Të gjitha pagesat ndaj Kredidhënësit sipas Marrëveshjes së Kredisë të lidhur ndërmjet Klientit dhe Kredidhënësit do të bëhen duke përdorur Llogarinë.

8.3.             Klienti duke nënshkruar Marrëveshjen e Llogarisë i jep IutePay një Urdhër Transaksioni të Para-Autorizuar për të kryer një transferim automatik të fondeve nga llogaria e klientit te kredidhënësi për të shlyer të gjitha detyrimet që Klienti ka dhe do të ketë përballë Kredidhënësit brenda vlefshmërisë së Marrëveshjes së Llogarisë. Për të shmangur dyshimin, që ky Urdhër Transaksioni i Paraautorizuar të ekzekutohet nga IutePay, Kredidhënësi duhet të inicojë kërkesën për Debitim Direkt të fondeve në Platformën Iute.

8.4.             Klienti duke nënshkruar Marrëveshjen e Llogarisë i jep IutePay një Urdhër Transaksioni të Para-Autorizuar për të kryer një transferim automatik të fondeve nga llogaria e klientit te agjenti për të paguar për produktet dhe shërbimet siç kërkohet nga Klienti brenda vlefshmërisë së Marrëveshjes së Llogarisë. Për të shmangur dyshimin, që ky Urdhër Transaksioni i Paraautorizuar të ekzekutohet nga IutePay, Kredidhënësi ose Agjenti duhet të iniciojnë kërkesën në Platformën Iute.  

 

9.                  INSTRUMENTET E AUTENTIKIMIT DHE KUFIZIMET PËR PERSONAT E TRETË

9.1.             Klienti mund ta përdorë llogarinë vetëm pasi Klienti të ketë autentifikuar veten në një mënyrë siç kërkohet nga IutePay, ndërsa të gjitha Urdhërimet e Transaksionit të dhëna gjatë hyrjes në pajisjen elektronike të Klientit në Platformën Iute konsiderohen të dhëna dhe të Autorizuara. 

9.2.             Nëse është e aplikueshme, Klienti është i detyruar të autentifikojë veten për të autorizuar çdo operacion në atë mënyrë që kërkohet nga IutePay dhe duke përdorur Instrumentet e Autentifikimit siç kërkohet nga IutePay.

9.3.             Në mënyrë që Klienti të autentifikojë veten dhe të autorizojë operacione të caktuara, do të përdoret certifikata elektronike e klientit e ruajtur në pajisjen (telefonin) e klientit. Duke nisur disa operacione, një aplikacion do të kërkojë biometrike (gjurmë gishtash ose ID të fytyrës) ose nëse kjo është e aktivizuar, atëherë në rastin e një iPhone do të kërkojë PIN-in e telefonit të klientit. Informacioni biometrik do të përdoret për të marrë një rezultat verifikimi nga ruajtja e sigurt e telefonit (d.m.th., Secure Enclave për iPhone) dhe duke përdorur certifikatën e Platformës Iute të ruajtur atje, nënshkrimi për dokumentin PDF do të krijohet dhe do të dërgohet në serverët e IutePay ku do të shtohet në skedarin PDF. Asnjë informacion biometrik nuk do të dërgohet te IutePay dhe as ndonjë server tjetër. Për më tepër, nuk është e mundur të ndryshohet inxhinieri i informacionit biometrik nga ai nënshkrim. Nëse biometria nuk është e konfiguruar dhe në rastin e një iPhone nuk është konfiguruar as PIN-i i telefonit, atëherë operacionet që do të kërkonin nënshkrimin e klientit, do të nënshkruhen në mënyrë elektronike, duke përdorur numrin e telefonit të deklaruar të klientit, ku do të dërgojë IutePay një kod unik me fjalëkalim një herë (OTP), të cilin Klienti duhet ta fusë brenda 3 minutash në nënfaqen që i shfaqet. Nëse kodi OTP i futur përputhet me atë të dërguar nga IutePay, operacioni konsiderohet i konfirmuar nga Klienti.

9.4. Klienti është i detyruar të mbajë pajisjen e tij celulare, Llogarinë dhe Instrumentet e Autentifikimit në përdorimin e tij privat dhe të marrë masat e nevojshme për ruajtjen e Instrumenteve të Autentifikimit. Klienti nuk mund t’u japë ndonjë instrument të tillë autentifikimi personave të tretë dhe as t’i lërë pa ruajtje. Klienti është gjithashtu i detyruar të mbajë në përdorimin e tij privat adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit celular përmes të cilit klienti përdor Shërbimet e IutePay.

9.5. Klienti merr përsipër që Llogaria e tij dhe Instrumentet e Autentifikimit, dhe çdo shërbim që i ofrohet Klientit nga IutePay, përdoren dhe aksesohen vetëm nga Klienti. Klienti duhet të tregojë kujdesin e duhur për të parandaluar personat e tretë që të kenë akses në llogarinë e tyre, Instrumentet e Autentifikimit dhe çdo shërbim që i ofrohet klientit nga IutePay, përveç rasteve kur kjo Marrëveshje Llogarie përcakton qartë ndryshe.

9.6. Nëse Klienti dyshon se instrumenti(et) ose llogaria e tij/saj e autentifikimit mund të jenë në pushtetin e një personi të tretë, që instrumenti(et) ose llogaria e tij/saj e autentifikimit është përdorur pa pëlqimin ose dijeninë e tij/saj ose se ka rrethana të tjera, si rezultat i të cilave mund të jetë e mundur që një person i tretë të përdorë Instrumentin(et) ose Llogarinë e tij apo të saj të Autentifikimit, atëherë Klienti është i detyruar, pa vonesa të panevojshme, sapo klienti të marrë dijeni për një situatë të tillë ose transaksionet që janë objekt i një ankese, të njoftojë Mbështetjen e Klientit dhe, në mënyrë të pavarur nëpërmjet Platformës Iute ose, nëse nuk është e mundur, atëherë me ndihmën e Mbështetjes së Klientit, të zëvendësojë Instrumentin(ët) e komprometuar të Autentifikimit dhe/ose bllokojë ose mbyllë Llogarinë, siç është e përshtatshme për përfundimin e një situate të tillë pa vonesa të panevojshme.

9.7. IutePay mund të kërkojë Autentifikim ose Autorizim nga Klienti në çdo kohë dhe për ekzekutimin e çdo transaksioni ose operacioni.

9.8. IutePay ka të drejtë të refuzojë ofrimin e Shërbimeve për Klientin në rast se Klienti nuk e ka autentifikuar siç duhet veten në IutePay ose në rast se Klienti nuk ka autorizuar siç duhet një transaksion ose ndonjë operacion tjetër nëse kërkohet nga IutePay.

 

10.               AUTORIZIMI, PARA-AUTORIZIMI DHE EKZEKUTIMI I NJE TRANSAKSIONI

 

10.1.Të gjitha urdhrat e transaksionit të dhëna gjatë hyrjes përmes pajisjes elektronike të Klientit në Platformën Iute konsiderohen të dhëna dhe të Autorizuara.  

10.2.Klienti dhe IutePay bien dakord që me nënshkrimin e Marrëveshjes së Llogarisë, Klienti jep një Para-Autorizim për Transaksionet e mëposhtme:

10.2.1. Nëse Klienti ka një marrëveshje kredie aktive me Kredidhënësin, Klienti duke nënshkruar Marrëveshjen e Llogarisë i jep IutePay një Urdhër Transaksioni të qartë për të kryer një transferim automatik të fondeve nga llogaria e Klientit te Kredidhënësi për të shlyer të gjitha detyrimet e duhura që Klienti ka dhe do të ketë përballë Kredidhënësit brenda vlefshmërisë së kësaj Marrëveshje Llogarie. Për të shmangur dyshimin, që ky Urdhër Transaksioni automatik të ekzekutohet nga IutePay, Kredidhënësi duhet të inicojë kërkesën për Debitim Direkt të fondeve në Platformën Iute.

10.2.2. Nëse Klienti dhe Kredidhënësi kanë lidhur një Marrëveshje Kredie sipas së cilës Klienti mund ta përdorë kredinë duke filluar një tërheqje të kredisë në llogari për të paguar për produktet ose shërbimet siç ofrohen nga agjentët e IutePay, atëherë fondet përkatëse transferohen fillimisht nga Kredidhënësi në Llogarinë e Klientit dhe më pas te marrësi i pagesës (Agjenti). IutePay po përpunon pagesa të tilla ndërmjet Klientit, Kredidhënësit dhe Agjentit sipas autorizimeve të marra nga Klienti ose Kredidhënësi.

10.3.Një Urdhër Transaksioni është i detyrueshëm për IutePay që nga momenti që IutePay ka marrë Urdhrin e Transaksionit.

10.4.IutePay konsiderohet se ka marrë Urdhrin e Transaksionit sapo Klienti e ka përcjellë siç duhet Urdhrin e Transaksionit te IutePay nëpërmjet Platformës IutePay, ose në rast të Transaksionit të Para-Autorizuar, sapo të ketë marrë këto udhëzime nga Klienti ose Kredidhënësi ose nëse është e zbatueshme, Agjenti.

10.5.Përpara dorëzimit të një Urdhri Transaksioni, Klientit do t’i tregohen Tarifat e aplikueshme për Transaksionin.

10.6.IutePay regjistron dhe ruan të gjitha porositë e transaksioneve të iniciuara nga Klienti në Platformën Iute, si dhe të gjitha transaksionet e ekzekutuara në Llogari.

10.7.IutePay do të njoftojë menjëherë Klientin në rast refuzimi për të ekzekutuar Urdhrin e Transaksionit, me përjashtim të rasteve kur ky njoftim është teknikisht i pamundur ose i ndaluar nga legjislacioni në fuqi.

10.8.IutePay do të refuzojë ose nuk do të ekzekutojë një urdhër transaksioni nëse Fondet e Klientit në llogari i nënshtrohen ndonjë urdhri ngrirjeje ose masë tjetër kufizuese sipas ligjit ose opinionit të justifikuar të IutePay.

10.9.Çdo urdhër transaksioni i ekzekutuar do të jetë i dukshëm për Klientin në Platformën Iute. Klienti mund të shohë në çdo kohë në Platformën Iute Pasqyrën e Llogarisë së tij me informacionin në lidhje me shumat e debituara dhe të kredituara me informacionin siç përmendet në Marrëveshjen e Llogarisë.

11.               KUFIZIMI I SHËRBIMEVE DHE BLLOKIMI I LLOGARISË

11.1.         Nëse IutePay dyshon se Shërbimet që i ofrohen Klientit mund të përdoren për mashtrim, pastrim parash, financim terrorizmi ose ndonjë aktivitet tjetër të paligjshëm, ose për ndonjë arsye tjetër që IutePay mund ta konsiderojë të rëndësishme, atëherë IutePay ka të drejtë të kufizojë ndonjë nga Shërbimet e ofruara në Klienti, duke përfshirë bllokimin dhe/ose mbylljen e llogarisë së klientit dhe/ose bllokimin, mbylljen ose kërkesën për zëvendësimin e ndonjë prej Instrumenteve të Autentifikimit të Klientit.

11.2.         Me kufizimin e Shërbimeve, IutePay, nëse është e mundur, do të njoftojë Klientin nëpërmjet Platformës Iute për zbatimin e kufizimeve përpara aplikimit të tyre, ose, në rast se nuk është e mundur, atëherë menjëherë pasi të ketë zbatuar kufizimet, përveç rasteve kur IutePay është i ndaluar sipas ligjit në fuqi për të njoftuar Klientin për kufizimet.

11.3.         Për të hequr kufizimet, Klienti mund të kontaktojë Mbështetjen e Klientit. Nëse nuk ka më arsye për zbatimin e kufizimeve, atëherë IutePay do të heqë kufizimet.

11.4.         IutePay nuk do të jetë përgjegjës për asnjë dëm që i shkaktohet Klientit nga kufizimi i Shërbimeve në rast se IutePay ka zbatuar kufizimet me mirëbesim, duke përfshirë edhe në rast se më vonë bëhet e qartë se nuk ka pasur arsye aktuale për zbatimin e kufizimeve.

11.5.         Klienti ka të drejtë të bllokojë llogarinë në çdo kohë. Për të bllokuar ose zhbllokuar Llogarinë, Klienti duhet të paraqesë një kërkesë përkatëse për Mbështetjen e Klientit. Nëse klienti i paraqet mbështetjes së klientit një kërkesë për të bllokuar ose zhbllokuar llogarinë, atëherë IutePay mund të kërkojë që Klienti të vërtetojë veten, të autorizojë kërkesën e klientit ose të kryejë ndonjë operacion tjetër shtesë për të verifikuar identitetin e klientit dhe dëshirën e klientit për të bllokuar ose zhbllokuar Llogarinë.

11.6.         IutePay do të zhbllokojë llogarinë vetëm në rast se arsyet për bllokimin e llogarisë janë bërë të pavlefshme.

11.7.         Nëse IutePay mendon se ka të ngjarë që arsyet për bllokimin e Llogarisë nuk janë mungojnë, atëherë IutePay mund ta mbyllë Llogarinë.

12.               PAGESA TE PAAUTORIZUARA, TE PAEKZEKUTUARA DHE TE EKZEKUTUARA GABIMISHT

12.1.         Në rast se një Transaksion kryhet nga një palë e tretë që ka fituar një akses të paligjshëm në pajisjen elektronike të Klientit, për të cilën Klienti nuk e ka informuar IutePay, atëherë dëmi i shkaktuar nga një transaksion i tillë i paautorizuar do të përballohet nga Klienti.

12.2.         Klienti duhet të njoftojë Shërbimin e Klientit për një transaksion të paautorizuar ose një transaksion të ekzekutuar gabimisht menjëherë pasi të ketë marrë dijeni për këtë.

12.3.         Klienti nuk do të përballojë dëmin e shkaktuar nga një transaksion i paautorizuar dhe IutePay do të kompensojë dëmet ndaj Klientit menjëherë pasi të ketë marrë dijeni për transaksionin e paautorizuar në rast se:

12.4.         IutePay nuk i mundësoi Klientit të njoftojë Mbështetjen e Klientit për rrethanat e përshkruara në pikën 9.6.; ose

12.5.         Transaksioni i paautorizuar u shkaktua nga veprimi ose mosveprimi i IutePay

12.6.         Pavarësisht nga pika 12.3., Klienti, megjithatë, do të bartë dëmet e shkaktuara nga transaksionet e paautorizuara në rast se dëmi është shkaktuar të paktën pjesërisht nga aktiviteti mashtrues i Klientit ose nëse Klienti me dashje ose për shkak të neglizhencës së rëndë ka shkelur një ose disa prej detyrimeve në lidhje me mbajtjen e Instrumenteve të Autentifikimit siç përcaktohet në Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë.

12.7.         Në rast se Klienti ka kundërshtuar në mënyrë të pajustifikuar një Transaksion, atëherë IutePay do të ketë të drejtë të kërkojë nga Klienti një tarifë për përpunimin e kërkesës së klientit në shumën e përcaktuar në Tarifën e Llogarisë.

12.8.         Në rast se IutePay nuk ka ekzekutuar ose ka ekzekutuar gabimisht një Urdhër Transaksioni të paraqitur siç duhet nga Klienti, atëherë Klienti ka të drejtë të kërkojë nga IutePay rimbursimin e menjëhershëm të shumës së transaksionit përkatës pa ndonjë zbritje të bërë nga shuma, përveç nëse informacioni i dhënë nga Klienti për ekzekutimin e Urdhrit të Transaksionit ishte i pasaktë, rast në të cilin IutePay nuk mban përgjegjësi për mosekzekutimin ose ekzekutimin me defekt të transaksionit.  

12.9.         Në rast se IutePay ka ngarkuar një tarifë nga Klienti gjatë ekzekutimit të Urdhrit të Transaksionit, atëherë Klienti ka të drejtë të kërkojë nga IutePay edhe rimbursimin e tarifës përkatëse. Nëse IutePay, me ekzekutimin e Urdhrit të Transaksionit, ka bërë ndonjë zbritje të pajustifikuar nga shuma e transferuar, atëherë IutePay është i detyruar që, pa vonesë, t’ia përcjellë marrësit të transaksionit shuma të tilla të zbritura në mënyrë të pajustifikuar.

12.10.     TARIFAT

12.11.      Shërbimet e ofruara sipas Marrëveshjes së Llogarisë i nënshtrohen tarifave të përcaktuara në Tarifën e Llogarisë. Tarifat mund të përbëhen, ndër të tjera, nga tarifat mujore dhe tarifat e aplikueshme për operacione specifike siç përcaktohet më tej në Tarifën e Llogarisë. Tarifat mund të varen nga abonimi specifik i zgjedhur ose i zbatueshëm ndryshe nga Klienti. Tarifa të tilla do të debitohen automatikisht nga Llogaria pa detyrimin për të njoftuar Klientin paraprakisht për këtë.

12.12.      Në rast se Tarifa e Llogarisë përcakton një tarifë mujore për një Shërbim që i ofrohet Klientit, atëherë IutePay do të debitojë shumën përkatëse nga Llogaria paraprakisht për çdo muaj të ardhshëm në atë datë në të cilën IutePay filloi të ofrojë Shërbimin përkatës për Klientin, përveç nëse kjo Marrëveshje Llogarie ose Tarifa e Llogarisë parashikon ndryshe.

12.13.      Çdo tarifë nëse zbatohet për një urdhër transaksioni do të llogaritet dhe mbahet nga llogaria e klientit në momentin që Transaksioni kryhet.

12.14.      Klienti autorizon IutePay të debitojë çdo tarifë dhe nëse është e aplikueshme, dëmtimet dhe gjobat kontraktuale automatikisht nga Llogaria pa e njoftuar Klientin. Në rast se Klienti ka lidhur Marrëveshjen e Kredisë me Kredidhënësin, Klienti autorizon IutePay të debitojë çdo detyrim, tarifë dhe nëse është e aplikueshme, dëmet dhe gjobat kontraktuale që i paguhen Kredidhënësit automatikisht nga Llogaria pa e njoftuar Klientin.

12.15.      Nëse Llogaria nuk ka fonde të mjaftueshme në dispozicion për të shlyer ndonjë tarifë të pagueshme sipas kësaj Marrëveshjeje Llogarie, atëherë IutePay do të ketë të drejtën të ngarkojë interesin e Klientit për pagesën e vonuar mbi shumën e vonuar në normën e përcaktuar në Tarifën e Llogarisë (ose ligjin në fuqi) për çdo ditë vonesë deri në pagesën e detyrimit të shumës së vonuar.

12.16.      IutePay nuk është përgjegjës për asnjë tarifë shtesë të vendosur ndaj Klientit nga persona të tretë, edhe nëse lidhen drejtpërdrejt me Shërbimet e IutePay, të tilla si tarifat ose tarifat shtesë të vendosura nga tregtarët ose transaksionet e ofruesve të tjerë të shërbimeve ose për transaksionet hyrëse ose dalëse.

12.17.      Klienti ka të drejtë të kërkojë dhe të marrë çdo informacion në lidhje me Tarifat duke kontaktuar Shërbimin e Klientit.

13.               LIMITET E LLOGARISË

 

13.1.         IutePay ka diskrecionin e vetëm për të vendosur Limitet e Llogarisë në Llogari, të cilat mund të përcaktojnë shumën maksimale të pagesës dalëse ose të akumuluar për ditë, javë, muaj dhe/ose vit kalendarik. Limitet e llogarisë ose i zbulohen klientit në Platformën Iute si “Limitet e transaksionit” ose në llogarinë e tij/saj.

13.2.         Në rast se Klienti dëshiron të rrisë ose zvogëlojë Limitin e Llogarisë, Klienti duhet të kontaktojë Mbështetjen e Klientit.

13.3.         Nëse Klienti dëshiron të rrisë Limitin e Llogarisë, atëherë IutePay ka të drejtë t’i kërkojë klientit informacion dhe dokumente për të vërtetuar dhe vërtetuar nevojën për rritjen e Limit të Llogarisë. Prandaj, vendimi nëse do të rritet Limiti i Llogarisë është në diskrecionin e vetëm të IutePay dhe IutePay nuk merr asnjë detyrim për të rritur Limitin e Llogarisë dhe as nuk ka detyrim të justifikojë vendimin e tij përkatës.

14.               LLOGARIA E FJETUR

 

14.1.         Klienti pranon dhe pajtohet që nëse llogaria e tij/saj nuk ka ndonjë transaksion për një periudhë të vazhdueshme prej të paktën 1 (një) viti kalendarik, Llogaria do të konsiderohet si Llogari e Fjetur dhe IutePay do të ketë të drejtën të:

14.1.1.    vendosë kufizime në përdorimin e Llogarisë dhe/ose Shërbimeve; dhe/ose

14.1.2.    nëse Llogaria ka fonde në dispozicion, paguani një tarifë për mbajtjen e llogarisë së fjetur sipas Tarifës së Llogarisë.

14.2.         Për të shmangur pagesën e tarifave të zbatueshme për llogarinë e fjetur, Klienti këshillohet të përfundojë Marrëveshjen e Llogarisë në përputhje me Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë.

14.3.         KOHA JOPRODUKTIVE

14.4.         IutePay po bën përpjekjet e saj më të mira për t’i mbajtur në dispozicion Shërbimet e ofruara nga IutePay në çdo kohë. Megjithatë, herë pas here, sistemet e IT-së që mbështesin Shërbimet mund të kenë nevojë për mirëmbajtje dhe gjatë mirëmbajtjes Shërbimet mund të kenë ndërprerje. IutePay nuk do të jetë përgjegjës për asnjë ndërprerje të shkaktuar nga kryerja e mirëmbajtjes mbi sistemet e IT-së që mbështesin Shërbimet, por IutePay do të bëjë përpjekjet më të mira për ta mbajtur këtë kohë joproduktive sa më të shkurtër të jetë e mundur dhe në raste të tilla kur përdorimi i Shërbimit përkatës është aq i ulët. Nëse është e mundur, IutePay do të njoftojë paraprakisht Klientin për kohën e ndërprerjes në lidhje me mirëmbajtjen.

14.5.         Klienti është i vetëdijshëm se Shërbimet e IutePay ndonjëherë mund të jenë të padisponueshme edhe për shkak të palëve të treta të përdorura për ofrimin e Shërbimeve, duke përfshirë çdo palë të tretë pjesë e sistemeve të pagesave, çdo ofrues shërbimi interneti nga palët e treta, çdo ofrues shërbimi të rrjetit celular të palës së tretë ose çdo ofrues i furnizimit me energji elektrike nga palët e treta. IutePay nuk është përgjegjës për kohën e ndërprerjes së shërbimit të shkaktuar nga këto palë të treta.                                                                                                                                                                                            

15. PËRGJEGJËSIA

15.1. Asnjëra palë nuk është përgjegjëse për çdo mospërmbushje ose shkelje të detyrimeve të saj në rast se shkaktohet nga forca madhore (për shembull, lufta, trazirat, forca e natyrës, grevë, mosdisponueshmëria e sistemeve të IT, mungesa e shërbimeve të komunikimit, ndërprerja e energjisë, sulmet kibernetike ), aktet e autoriteteve publike ose çdo faktor tjetër i pavarur nga Palët, të cilat Pala në shkelje nuk mund t’i kishte ndikuar dhe që nuk mund të pritej në mënyrë të arsyeshme t’i kishte shmangur.

15.2. IutePay është përgjegjës për një shkelje të detyrimeve të saj sipas Marrëveshjes së Llogarisë vetëm në rast se shkelja është shkaktuar nga neglizhenca e rëndë e IutePay.

15.3. IutePay nuk është përgjegjës për ndonjë dëm jomaterial ose fitim të humbur të shkaktuar ndaj Klientit.                                                                                                                                         

15.4. IutePay nuk është përgjegjës për dëmin e shkaktuar Klientit në rast se dëmi është shkaktuar nga fakti që Klienti nuk ka kryer siç duhet ndonjë nga detyrimet e Klientit sipas detyrimeve të përcaktuara në Marrëveshjen e Llogarisë.

     16. KONTAKTI

16.1. Pika e kontaktit për Shërbimet e ofruara nga IutePay është Platforma Iute dhe Mbështetja e Klientit. Të dhënat e kontaktit të Mbështetjes së Klientit janë të disponueshme në Platformën Iute.

16.2. IutePay mund të kontaktojë Klientin nëpërmjet Platformës Iute dhe/ose nëpërmjet çdo detaji kontakti, të cilin, sipas njohurive të IutePay, Klienti po përdor, duke përfshirë adresën e postës elektronike, numrin e telefonit celular dhe adresën e banimit.                

16.3. Klienti merr përsipër që të dhënat e kontaktit të tij ose të saj të dhëna IutePay, përfshirë nëpërmjet Platformës Iute, të jenë të përditësuara dhe se Klienti mund të arrihet nga këto detaje kontakti. Nëse të dhënat e kontaktit duhet të ndryshojnë, atëherë Klienti është i detyruar të përditësojë detajet e kontaktit nëpërmjet Platformës Iute ose Agjentit.

16.4. Njoftimet e dërguara Klientit nga IutePay konsiderohen se janë marrë nga Klienti kur ato janë të disponueshme për Klientin nëpërmjet Platformës Iute. Njoftimet që Klienti i dërgon IutePay konsiderohen se janë marrë kur ato janë të disponueshme për Mbështetjen e Klientit nëpërmjet detajeve të kontaktit të Mbështetjes së Klientit të ofruar në Platformën Iute.

16.5. Platforma Iute dhe Mbështetja e Klientit janë në dispozicion në shqip dhe anglisht. Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë do të jenë të disponueshme në gjuhën shqipe. Gjuhë të tjera mund të mbështeten. Çdo marrëveshje tjetër që Klienti mund të ketë me IutePay mund të jetë në çdo gjuhë tjetër siç është rënë dakord ose është e zbatueshme për këto marrëveshje të tjera.                           

16.6. Mbështetja e Klientit do të njoftojë Klientin nëpërmjet Platformës Iute, mesazhit telefonik ose e-mail-it për çdo incident të madh operacional ose një incident të lidhur me sigurinë, duke përfshirë incidentin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, nëse incidenti ka ose mund të ketë një ndikim material te Klienti.  

     17. PËRPUNIMI I TË DHËNAVE PERSONALE

17.1. IutePay përpunon të dhënat personale të Klientit në përputhje me deklaratën e privatësisë së disponueshme në Platformën Iute.

18. NDRYSHIMET

18.1. IutePay ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme Marrëveshjen e Llogarisë, Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimin e Privatësisë dhe Tarifën e Llogarisë.

18.2. Versionet e vlefshme të Marrëveshjes së Llogarisë, Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimi i Privatësisë dhe Tarifa e Llogarisë do të konsiderohen të jenë versionet e disponueshme në Platformën Iute në çdo kohë të caktuar, përveç nëse parashikohet ndryshe aty.

18.3. Pas ndryshimit të Marrëveshjes së Llogarisë, Kushteve të Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimit të Privatësisë dhe Tarifës së Llogarisë, IutePay do të njoftojë Klientin të paktën 15 ditë përpara se ndryshimet të hyjnë në fuqi. Nëse Klienti nuk i pranon ndryshimet, atëherë Klienti mundet, përpara hyrjes në fuqi të ndryshimeve, të tërhiqet në mënyrë të njëanshme nga Marrëveshja e Llogarisë e prekur nga ndryshimet pa asnjë tarifë shtesë dhe të hyjë në fuqi menjëherë duke i përcjellë Ndihmës së Klientit një e-mail ose, në rast se Platforma Iute e mundëson, duke refuzuar ndryshimin përkatës në Platformën Iute. Nëse Klienti, përpara hyrjes në fuqi të ndryshimeve, nuk ka njoftuar Mbështetjen e Klientit se Klienti nuk është dakord me ndryshimet ose, në rast se Platforma Iute e mundëson, nuk ka refuzuar ndryshimin përkatës në Platformën Iute, atëherë do të mendohet se Klienti ka rënë dakord me ndryshimet dhe Klienti humbet të drejtën e tij ose të saj për t’u tërhequr nga kjo Marrëveshje Llogarie në lidhje me ndryshimet e propozuara.

18.4. Ndryshimet në Marrëveshjen e Llogarisë, Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimin e Privatësisë dhe/ose Tarifën e Llogarisë do të hyjnë në fuqi në datën e përmendur në njoftimin përkatës të përmendur në pikën e mëparshme. Nëse njoftimi përkatës nuk përmban asnjë datë për hyrjen në fuqi të ndryshimeve, ndryshimet do të hyjnë në fuqi ditën e parë pasi të kenë kaluar 15 ditë nga dërgimi i një njoftimi të tillë.

18.5. Ndryshimet në Marrëveshjen e Llogarisë, Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimin e Privatësisë dhe Tarifën e Llogarisë që favorizojnë pa mëdyshje klientin, për shembull uljen e tarifave të aplikueshme që paguhen nga Klienti, ose janë të një natyre teknike të parëndësishme, për shembull korrigjimi i gabimeve gramatikore ose formatuese, ndryshimet e lidhura me markën ose përditësimi i informacionit të kontaktit, mund të konsiderohet se nuk mbulohen nga Klauzola 18.3 e Marrëveshjes së Llogarisë dhe mund të hyjnë në fuqi menjëherë pas njoftimit të Klientit. Në raste të tilla, Klienti nuk do të ketë të drejtë të tërhiqet jashtëzakonisht nga kjo Marrëveshje Llogarie sipas pikës 18.3. 

18.6. Nëse bëhet e qartë se çdo dispozitë e Marrëveshjes së Llogarisë, Kushteve të Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimit të Privatësisë dhe Tarifës së Llogarisë është në konflikt ose e pavlefshme sipas ligjit në fuqi, atëherë IutePay ka të drejtë të ndryshojë në mënyrë të njëanshme Marrëveshjen e Llogarisë, Kushtet e Përgjithshme të Llogarisë, Njoftimin e Privatësisë dhe/ose Tarifën e Llogarisë duke zëvendësuar dispozitën konfliktuale ose të pavlefshme me një dispozitë të vlefshme, në mënyrë që qëllimi i dispozitës së vlefshme, sa më shumë që të jetë e mundur, t’i shërbejë qëllimit të dispozitës së pavlefshme. Në këtë rast, IutePay do të njoftojë Klientin për ndryshimin dhe Klienti nuk ka të drejtë të tërhiqet jashtëzakonisht nga kjo Marrëveshje Llogarie sipas Klauzolës 18.3.

19. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

19.1. Kjo Marrëveshje do t’i nënshtrohet ligjit shqiptar.

19.2. Klienti mund të paraqesë ankesa të IutePay për Shërbimet e IutePay duke kontaktuar Mbështetjen e Klientit në gjuhën shqipe. Çdo mosmarrëveshje që lind sipas Marrëveshjes së Llogarisë do të zgjidhet me negociata. Nëse Palët nuk janë në gjendje të zgjidhin mosmarrëveshjen me negocim, atëherë mosmarrëveshja do të zgjidhet në gjykata në përputhje me ligjet shqiptare.

19.3. Nëse IutePay nuk i është përgjigjur ankesës së Klientit të paraqitur siç duhet nga Klienti brenda 15 ditëve nga dorëzimi i saj ose, përjashtimisht brenda 30 ditëve ose Klienti nuk është ende i kënaqur me përgjigjen e marrë, Klienti mund ta drejtojë ankesën në Bankën e Shqipërisë.

19.4 Pa cenuar sa më sipër, bazuar në legjislacionin në fuqi, Klienti do të ketë të drejtë t’i drejtohet njësisë përgjegjëse për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve (ZAM) të krijuar në Bankën e Shqipërisë për çdo Mosmarrëveshje që lidhet me emetimin e Parave elektronike dhe shlyerjen e fondeve nga IutePay. Procedurat e ankimimit në ZAM përcaktohen nga Banka e Shqipërisë dhe publikohen në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë. https://www.bankofalbania.org/.

                             20. AFATI DHE PËRFUNDIMI                                                

20.1. Marrëveshja e Llogarisë hyn në fuqi nga dita e nënshkrimit të Marrëveshjes së Llogarisë nga të dyja Palët dhe do të lidhet për një periudhë të pacaktuar derisa të përfundojë nga secila prej Palëve.

20.2. Klienti ka, me kushtin që Klienti të mos ketë detyrime të pagueshme ndaj IutePay sipas Marrëveshjes së Llogarisë ose ndonjë marrëveshje tjetër, ose ndaj Kredidhënësit sipas Marrëveshjes së Kredisë, të drejtën për të përfunduar Marrëveshjen e Llogarisë pa arsye në çdo kohë duke dërguar në Mbështetjen e Klientit një njoftim përkatës ose, nëse Platforma Iute e mundëson atë, atëherë duke bërë zgjedhjen përkatëse në Platformën Iute. Nëse Klienti ka ose do të ketë ndonjë detyrim për IutePay sipas Marrëveshjes së Llogarisë, atëherë Marrëveshja e Llogarisë mbetet në fuqi deri në pagesën e këtyre detyrimeve. Nëse Klienti ka ose do të ketë ndonjë detyrim ndaj IutePay sipas ndonjë marrëveshjeje tjetër midis IutePay dhe Klientit dhe Shërbimet e mbuluara nga Marrëveshja e Llogarisë nevojiten për pagesën e këtyre detyrimeve, atëherë IutePay mund të refuzojë përfundimin e Marrëveshjes së Llogarisë deri në pagesën e të pagueshmeve të tyre. Nëse Klienti ka ndonjë detyrim të papagueshëm ndaj Kredidhënësit sipas Marrëveshjes së Kredisë, atëherë IutePay ka të drejtë të refuzojë përfundimin e Marrëveshjes së Llogarisë deri në pagesën e këtyre detyrimeve ndaj Kredidhënësit.

20.3. IutePay ka të drejtë të ndërpresë Marrëveshjen e Llogarisë pa arsye duke njoftuar Klientin nëpërmjet Platformës Iute të paktën 2 muaj përpara.

20.4. Në bazë të arsyeve të përcaktuara në Marrëveshjen e Llogarisë, IutePay ka të drejtë të përfundojë në mënyrë të jashtëzakonshme Marrëveshjen e Llogarisë menjëherë dhe pa e njoftuar paraprakisht Klientin. Pas përfundimit të jashtëzakonshëm të Marrëveshjes së Llogarisë, Llogaria bllokohet menjëherë, që do të thotë se nuk lejohen operacione të reja.

20.5. IutePay ka të drejtë të ndërpresë në mënyrë të jashtëzakonshme Marrëveshjen e Llogarisë menjëherë dhe pa e njoftuar paraprakisht Klientin, nëse një operator i një sistemi pagesash ndërkombëtare, banka jonë korrespondente ose ndonjë ndërmjetës tjetër për shërbimet e ofruara për Klientin, kërkon që IutePay të kufizojë Shërbimet e ofruara te Klienti.

20.6. Nëse pas përfundimit të Marrëveshjes së Llogarisë dhe mbylljes së Llogarisë, Klienti ka fonde të disponueshme në llogari, IutePay do të transferojë fondet e mbetura në llogari vetëm në një llogari të hapur në emër të klientit në një institucion kredie në Republikën e Shqipëria ose çdo juridiksion tjetër nëse bie dakord nga IutePay, brenda 15 ditëve kalendarike nga marrja e një kërkese të tillë nga Klienti.

    21. INFORMACION I LICENCËS DHE AUTORITETIT KOMPETENT

21.1. IutePay është licencuar nga Banka e Shqipërisë dhe është futur në listën e emetuesve të parasë elektronike.

21.2. Banka e Shqipërisë mund të kontaktohet nëpërmjet e-mail-it ose numrit të telefonit ose në çdo mënyrë tjetër të treguar në faqen e internetit të Bankës së Shqipërisë. www.bankofalbania.org

22. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

22.1. Nëse ndonjë dispozitë e Marrëveshjes së Llogarisë është e pavlefshme, atëherë ajo nuk do të bëjë që e gjithë marrëveshja të jetë e pavlefshme ose të lirojë Klientin ose IutePay nga kryerja e detyrimeve të mbetura sipas Marrëveshjes së Llogarisë.

22.2. Klienti nuk ka të drejtë të transferojë ndonjë të drejtë ose detyrim sipas Marrëveshjes së Llogarisë te një palë e tretë pa pëlqimin paraprak të qartë të IutePay.

22.3 IutePay rezervon të drejtën për të transferuar ndonjë nga të drejtat dhe detyrimet e tij sipas Marrëveshjes së Llogarisë te një palë e tretë pa pëlqimin shtesë të Klientit. Komunikimi personal (p.sh. e-mail ose pop-up në Platformën Iute) me Klientin do të jetë i mjaftueshëm për këtë dhe çdo qëllim tjetër njoftimi.

22.4. Klienti merr përsipër që të gjitha informacionet dhe dokumentet që klienti i jep IutePay të jenë të vërteta, të sakta dhe të përditësuara. Nëse ndonjë nga informacionet dhe dokumentet e dhëna IutePay duhet të ndryshojë, atëherë Klienti duhet t’i paraqesë IutePay informacionin dhe dokumentet përkatëse të përditësuara. Klienti mund të përditësojë informacionin dhe dokumentet e ofruara në IutePay nëpërmjet Platformës Iute në masën e ofruar nga Platforma Iute, ose nëpërmjet Mbështetjes së Klientit.

22.5 Në lidhje me detyrimet e IutePay sipas ligjit në fuqi, IutePay rezervon të drejtën të refuzojë ofrimin e ndonjë shërbimi për Klientin, të drejtën për të refuzuar hyrjen në Marrëveshjen e Llogarisë me Klientin, të drejtën për të pezulluar çdo shërbim të ofruar për Klientin dhe e drejta për të përfunduar menjëherë Marrëveshjen e Llogarisë të lidhur me Klientin sipas Kushteve të Përgjithshme të Llogarisë dhe sipas gjykimit të vetëm të IutePay.